Win een gratis ontbijtdoos met DHL Express

ontbijtactie

 

Feestelijk, ook op de werkvloer

Bij DHL Express zetten we het jaar graag feestelijk in en dat doen we samen met jou! We trakteren jou en je collega’s op een feestelijke ontbijtdoos en leveren deze op je bureau. Gratis en voor niets. En zonder al te veel inspanningen.

 

Wil jij graag een heerlijk ontbijt winnen?

Ongetwijfeld verdienen jullie het! Klik hier  en vertel ons waarom jullie eens flink in de watten gelegd mogen worden.

Alvast veel succes gewenst en hopelijk staan we op 9 januari bij jullie aan de deur.

Het DHL Express team

 


 

Ontdek de algemene voorwaarden hier.

 

ARTIKEL 1

De naamloze vennootschap DHL International N.V. met maatschappelijke zetel te 1831 Diegem, Woluwelaan 151, organiseert een ontbijtdoos actie. Deze actie loopt van 5 december 2017 tot 3 januari 2018.

ARTIKEL  2

 • Deze wedstrijd is open aan elke aangeschreven persoon die een kaartje heeft ontvangen over de wedstrijd. Deze personen staan bij ons geregistreerd in een deelnemerslijst.
 • Deelname is gratis.
 • Meerdere deelnames per persoon zijn niet toegelaten.
 • Om deel te nemen dient de deelnemer alle vragen te beantwoorden op www.dhlexpress.be/nl/ontbijtdoos.

ARTIKEL 3

 • Medewerkers van de groep Deutsche Post DHL, DHL Express en andere bedrijven die bij de totstandkoming van de actie zijn betrokken, zijn uitgesloten van deelname.

ARTIKEL  4

 • De prijzen van deze wedstrijd zijn 25 ontbijtmanden, elk voor 6 personen.
 • De prijs wordt geleverd op 9 januari bij de winnaars.

ARTIKEL  5

 • De winnaar zal gekozen worden door een jury op basis van het leukste / meest originele antwoord.
 • DHL International N.V. en al wie bij de actie betrokken is, kan niet worden aansprakelijk gesteld voor ongevallen, laattijdige leveringen, kosten of enigerlei schade, van welke aard of door welke oorzaak dan ook, die verband houden met deelname aan de actie, de prijstoekenning, de ontvangst of het gebruik van de prijs, in welke vorm dan ook. Deze bepaling is niet van toepassing in geval van een zware of opzettelijke fout van de organisatoren, hun vertegenwoordigers of hun gemachtigden. Alleen de deelname van personen die voldoet aan alle vermelde bepalingen, wordt in aanmerking genomen.

ARTIKEL  6

 • Om in aanmerking te komen voor deze prijs, moeten de deelnemers voldoen aan de bovenstaande voorwaarden.
 • DHL houdt zich het recht voor personen uit de wedstrijd uit te sluiten en gerechtelijke stappen te ondernemen als daar een gegronde reden voor is, zoals het schenden van het wedstrijdreglement of poging tot manipulatie.
 • De prijs kan in geen enkel geval overgedragen, omgewisseld of in baar geld uitbetaald worden.
 • Voor zover mogelijk wordt er geen correspondentie gevoerd betreffende het reglement. Op deze voorwaarden is het Belgische recht van toepassing en eventuele geschillen zullen aan een Belgische rechtbank worden voorgelegd.

ARTIKEL  7

 • De organisatoren behouden zich het recht voor de actie of het verloop ervan te wijzigen indien onvoorzienbare omstandigheden of omstandigheden buiten hun wil daartoe aanleiding geven. Zij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld indien de wedstrijd, om redenen buiten hun wil, onderbroken, uitgesteld of geannuleerd moet worden.
 • De organisator wijst iedere aansprakelijkheid af voor welk technisch gebrek dan ook, van welke aard dan ook, zoals een gebrekkige overdracht van informatie.
 • Deelnemers kunnen vrij en geheel onder eigen verantwoordelijkheid deelnemen aan de wedstrijd.

ARTIKEL  8

DHL International N.V. behoudt zich het recht voor de prijs aan de winnaar zelf te overhandigen en de naam van de winnaar alsmede foto’s van de prijsoverhandiging te gebruiken voor publicitaire doeleinden, zoals interne of externe nieuwsbrieven.

ARTIKEL  9

Deelname aan de wedstrijd houdt in dat de deelnemer dit reglement onvoorwaardelijk aanvaardt. Er is geen enkele betwisting mogelijk m.b.t. de formulering van de vragen of de antwoorden erop.

ARTIKEL  10

In geval van betwisting of indien zich niet door het reglement voorziene gevallen voordoen, hebben de organisatoren het recht alle nodige beslissingen te treffen om het goede verloop van deze actie te verzekeren. Hun beslissingen zijn bindend en onherroepelijk.

ARTIKEL  11

Overeenkomstig de voorschriften van de wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, zullen de gegevens van de deelnemers opgenomen worden in een database bestemd voor de organisatie van de wedstrijd en de promotie van producten van DHL International N.V., die de verwerking ervan verzorgt. Door het wedstrijdformulier in te vullen en online terug te sturen stemt u in met dit beperkt gebruik van uw gegevens

Deelnemers hebben recht van inzage en wijziging met betrekking tot hun gegevens en beschikken tevens over de mogelijkheid zich te verzetten tegen gebruik ervan voor marketingdoeleinden. Om uw gegevens te laten verwijderen, gelieve een e-mail te sturen naar be.expressevents@dhl.com.