Spot onze DHL Kerstbestelwagen voor het goede doel!

Heb jij de DHL Express Kerstbestelwagen gespot? Neem een selfie, deel hem met de #DHLHappyHolidays op onze Facebookpagina en … WIN!

Wat moet je doen?

 1. Like onze Facebookpagina,
 2. Deel je selfie en gebruik de hashtag: #DHLHappyHolidays
 3. Laat ons weten welk goed doel in je hart zit en waarom.
 4. Misschien mag jij dan wel 500 euro schenken aan het goede doel van jouw keuze!

De actie loopt van 01/12 tot en met 31/12. Vóór 6 januari 2019 wordt de winnaar bekend gemaakt! De winnaar wordt persoonlijk op de hoogte gebracht.

Succes!

 

Don’t forget to like us on


Algemene voorwaarden:

ARTIKEL 1

De naamloze vennootschap DHL International N.V. met maatschappelijke zetel te 1831 Diegem, Woluwelaan 151, organiseert een speciale ‘DHL bestelwagen met rode strik’ actie op haar Facebook pagina (/ DHL  Express België / Belgique). Deze actie loopt van 01 t.e.m. 31 december 2018 (vóór middernacht).

ARTIKEL  2

 • Deze wedstrijd is open aan elke persoon die woont of op bezoek is in België.
 • Deelname is gratis.
 • Meerdere deelnames per persoon zijn toegelaten.
 • Deelnemen kan enkel op de DHL pagina (/ DHL  Express België / Belgique) die verbonden is aan deze actie. En dit vóór 31 december 2018 middernacht.

ARTIKEL 3

 • Deze actie is geldig voor alle online antwoorden die wij ontvangen hebben en die beantwoorden aan de onderstaande voorwaarden.
 • Enkel volledige antwoorden zullen in aanmerking komen: de deelnemer dient een selfie met de DHL camionette met de rode strik op onze Facebook pagina te plaatsen, de pagina liken, de gegevens van een goede doel vermelden en uitleggen waarom hij/zie dit goede doel kiest.
 • Foto’s van onze wagen gepost op Facebook mogen door DHL Express gebruikt worden voor commerciële doeleinden.
 • Medewerkers van de groep Deutsche Post DHL, DHL Express en andere bedrijven die bij de totstandkoming van de actie zijn betrokken, zijn uitgesloten van deelname.

ARTIKEL  4

 • De prijs van deze actie is een cheque van 500€ voor een goede doel in België.
 • De winnaar zal getrokken worden bij DHL International vóór 6 januari 2019 door een onschuldige hand.
 • De winnaar zal persoonlijk op de hoogte gebracht worden. Een bedrag van 500€ wordt door DHL International gestort op het rekeningnummer van het goede doel in België.

ARTIKEL  5

 • DHL International N.V. en al wie bij de actie betrokken is, kan niet worden aansprakelijk gesteld voor ongevallen, laattijdige leveringen, kosten of enigerlei schade, van welke aard of door welke oorzaak dan ook, die verband houden met deelname aan de actie, de prijstoekenning, de ontvangst of het gebruik van de prijs, in welke vorm dan ook. Deze bepaling is niet van toepassing in geval van een zware of opzettelijke fout van de organisatoren, hun vertegenwoordigers of hun gemachtigden. Alleen de deelname van personen die voldoet aan alle vermelde bepalingen, wordt in aanmerking genomen.

ARTIKEL  6

 • Om in aanmerking te komen voor deze prijs, moeten de deelnemers beantwoorden aan de bovenstaande voorwaarden.
 • Er wordt geen schriftelijke of telefonische correspondentie over deze actie gevoerd vóór, gedurende en na de actie.
 • DHL houdt zich het recht voor personen uit de wedstrijd uit te sluiten en gerechtelijke stappen te ondernemen als daar een gegronde reden voor is, zoals het schenden van het wedstrijdreglement of poging tot manipulatie.
 • De prijs kan in geen enkel geval overgedragen, omgewisseld of in baar geld uitbetaald worden.
 • Voor zover mogelijk wordt er geen correspondentie gevoerd betreffende het reglement. Op deze voorwaarden is het Belgische recht van toepassing en eventuele geschillen zullen aan een Duitse rechtbank worden voorgelegd.

ARTIKEL  7

 • De organisatoren behouden zich het recht voor de actie of het verloop ervan te wijzigen indien onvoorzienbare omstandigheden of omstandigheden buiten hun wil daartoe aanleiding geven. Zij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld indien de wedstrijd, om redenen buiten hun wil, onderbroken, uitgesteld of geannuleerd moet worden.
 • De organisator wijst iedere aansprakelijkheid af voor welk technisch gebrek dan ook, van welke aard dan ook, zoals een gebrekkige overdracht van informatie.
 • Deelnemers kunnen vrij en geheel onder eigen verantwoordelijkheid deelnemen aan de wedstrijd.

ARTIKEL  8

DHL International N.V. behoudt zich het recht voor de prijs aan de winnaar zelf te overhandigen en de naam van de winnaar alsmede foto’s van de prijsoverhandiging te gebruiken voor publicitaire doeleinden, zoals interne of externe nieuwsbrieven.

ARTIKEL  9

Deelname aan de wedstrijd houdt in dat de deelnemer dit reglement onvoorwaardelijk aanvaardt. Er is geen enkele betwisting mogelijk m.b.t. de formulering van de vragen of de antwoorden erop.

ARTIKEL  10

In geval van betwisting of indien zich niet door het reglement voorziene gevallen voordoen, hebben de organisatoren het recht alle nodige beslissingen te treffen om het goede verloop van deze actie te verzekeren. Hun beslissingen zijn bindend en onherroepelijk.

ARTIKEL  11

Overeenkomstig de voorschriften van de wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, zullen de gegevens van de deelnemers opgenomen worden in een database bestemd voor de organisatie van de wedstrijd en de promotie van producten van DHL International N.V., die de verwerking ervan verzorgt. Door het wedstrijdformulier in te vullen en online terug te sturen stemt u in met dit beperkt gebruik van uw gegevens.

 

Deelnemers hebben recht van inzage en wijziging met betrekking tot hun gegevens en beschikken tevens over de mogelijkheid zich te verzetten tegen gebruik ervan voor marketingdoeleinden. Om uw gegevens te laten verwijderen, gelieve een e-mail te sturen naar be.expressevents@dhl.com.